Eksperci o bezpieczeństwie przemysłowym

Nowa Dyrektywa ATEX to najczęściej poruszany temat podczas Konferencji Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych, która miała miejsce w Kielcach, w dniach 17-18.11.2016. Partnerem Merytorycznym Konferencji było Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Przemysłowego Klub Paragraf 34. Partnerem Technologicznym  firma Siemens.

W konferencji udział wzięło ponad 110 osób z blisko 70 firm, instytucji oraz szkół wyższych. Uczestnicy wysłuchali 17 referatów, podzielonych na cztery sesje tematyczne. W programie konferencji sesje dedykowane zagadnieniom teoretycznym (procedury i normy oraz przepisy i wymagania) przeplatały się z sesjami prezentującymi wdrożenia i dobre praktyki z rynku.
 Podczas konferencji zaprezentowano szereg tematów dotyczących bezpieczeństwa zwracając szczególną uwagę na najbardziej aktualną problematykę – mówi Wiesław Monkiewicz z Klubu Paragraf 34. – Od kwietnia tego roku obowiązuje dyrektywa ATEX 2014/34/UE dotycząca urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze zagrożenia wybuchem. Przepisy wynikające z najnowszej dyrektywy ATEX opisują wymagania odnoszące się do urządzeń i systemów ochronnych. Nowe regulacje obejmują zmiany m.in. w definicjach oraz zawierają zmodyfikowane wymagania odnośnie tych urządzeń. Poszerzając wiedzę w zakresie norm bezpieczeństwa i technologii zabezpieczeń uczestnicy mogli ponieść swoje kompetencje, tak potrzebne w ich zakładach pracy – dodaje Monkiewicz.

Uczestnicy konferencji za najciekawszy uznali referat Jana Auguściuka z firmy Automatech poruszający tematykę wymagań związanych z bezpieczeństwem użytkowania pras. Na przykładzie źle zbudowanych układów bezpieczeństwa, nie zabezpieczających wystarczająco pracowników w różnych trybach pracy, zaprezentowane zostały możliwości modernizacji urządzeń, znacząco poprawiające bezpieczeństwo ich użytkowania, w zgodzie obowiązującymi normami.
Ożywioną dyskusję zapoczątkował referat wygłoszony przez Radosława Goneta, przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczący praktycznych aspektów bezpieczeństwa wielosekcyjnych obrabiarek CNC. W prezentacji przytoczono przykład nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie powypadkowej kontroli dwusekcyjnej obrabiarki CNC i zwrócono uwagę na konieczność rzetelnej oceny ryzyka, jako obowiązkowego elementu procedury oceny zgodności.

Uczestnicy konferencji docenili referaty dotyczące zmian w Dyrektywie ATEX wygłoszone przez reprezentanta firmy Ex Solution, Łukasza Surowego oraz dr inż. Michała Górnego z Urzędu Dozoru Technicznego.
 Jednym z atutów Konferencji jest fakt zróżnicowania jej uczestników, wśród których znaleźć można przedstawicieli wszystkich grup reprezentujących rynek – mówi Cezary Mychlewicz, Siemens. – Taki dobór gości konferencji pozwala na wymianę myśli i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami ustawodawcy, dostarczycielami technologii i końcowymi klientami. Nie bez znaczenia dla tego dialogu pozostaje również udział organów kontrolnych i przedstawicieli wyższych uczelni technicznych.
Konferencja objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz instytucji państwowych związanych z bezpieczeństwem przemysłowym: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

Organizator zapewnił uczestnikom także możliwość wzięcia udziału w warsztatach inżynierskich i zapoznanie się z konkretnymi rozwiązaniami realizacji funkcji bezpieczeństwa.
Partnerami tegorocznej edycji konferencji były firmy Automatech, Cert Partner, Elokon, Ex Solution, KUKA, MDJ Electronic oraz Stoltronic.
Strona www konferencji: www.konferencja-paragraf34.pl
Źródło: Paragraf 34