Udostępnij Udostępnij Udostępnij Udostępnij Print

Sieci neuronowe w sterowaniu procesami technologicznymi cz. 2

-- środa, 09 sierpień 2017

Technologia sieci neuronowych może rozwiązać większość dokuczliwych problemów związanych ze sterowaniem procesami technologicznymi. Należy więc przygotować zbiór danych do uczenia, testowania i walidacji modelu sieci neuronowej, a następnie wdrożyć model sieci neuronowej na platformie sterowania i w interfejsie człowiek-maszyna (HMI). Kontynuujemy temat z numeru 2/2017, w którym opisano architekturę, przestrzeń sterowania, zakres modeli, typy danych i wybór zbiorów danych sieci neuronowych.

W końcowej części poprzedniego artykułu opisano konfigurację sieci neuronowej do sterowania procesem technologicznym, z uwzględnieniem wykonania kompletnych testów parametrycznych i zapisania danych w programie archiwizującym. Następnym etapem jest otrzymanie zbioru rekordów danych w celu uczenia i walidacji modelu sieci neuronowej.

Parsowanie (parsing – dzielenie zbiorów danych na mniejsze części; przyp. tłumacza) jest podstawowym krokiem przygotowawczym do uczenia modelu za pomocą zbioru danych. Po utworzeniu zapisanego zbioru danych musi on być przygotowany do uczenia modelu sieci neuronowej. Ten zbiór powinien być losowo parsowany na trzy oddzielne podzbiory zapisanych danych: uczenia, testowania i walidacji (rys. 1).

Zbiory danych – zarówno do uczenia, jak i testowe – wykorzystuje się w procesie uczenia modelu sieci. Algorytm uczenia sieci neuronowej korzysta z podzbioru uczenia dla celów upodobnienia modelu do rozwiązania funkcji docelowej. Podzbiór testowy jest wykorzystywany do zapobiegania przetrenowaniu, które mogłoby wpłynąć na odporność modelu na zakłócenia. Model sieci neuronowej po przejściu etapu uczenia musi być jeszcze poddany solidnemu procesowi walidacji, aby użytkownik miał pewność jego dobrego działania. Podzbiór walidacyjny udowadnia, że model może aproksymować wartość docelową, wykorzystując dane niezależne od procesu uczenia.

Podzbiór danych do uczenia składa się z 6080% wszystkich rekordów danych. Pozostałe rekordy są zwykle dzielone pomiędzy podzbiory testowy i walidacyjny. Każdy rekord powinien być wybrany losowo ze zbiorów danych i umieszczony w jednym z tych trzech podzbiorów (testy pokazały lepsze wyniki dla podziału, w którym w każdym podzbiorze znajduje się równy procent rekordów powyżej i poniżej średniej docelowej wartości odniesienia). Po wybraniu jakiegoś rekordu następuje jego usunięcie z oryginalnego zbioru, tak by nie mógł być on wybrany powtórnie.

Uczenie, walidacja i raportowanie

Po utworzeniu podzbiorów danych w każdej iteracji uczenia modelu sieci muszą być zrealizowane następujące cztery etapy:

1. inicjalizacja,

2. normalizacja,

3. uczenie,

4. testowanie na przetrenowanie (wczesne zatrzymanie). 

A także trzy etapy po przeprowadzeniu uczenia:

1. walidacja,

2. raport z uczenia,

3. analiza uczenia. 

Inicjalizacja. Przed przystąpieniem do uczenia sieci jej neurony muszą być zainicjowane przez losowe ustawienie wartości (seeding) ich wag (weights) i obciążenia (bias). Początkowo rozstawienie losowe jest uważane za najlepsze, ponieważ funkcja docelowa pozostaje nieznana. 

Normalizacja. Wszystkie zmienne, wejścia i docelowe wartości odniesienia są normalizowane przed ich wykorzystaniem do uczenia modelu. Normalizacja skaluje każde wejście do granic funkcji transferu warstwy ukrytej. Wyjście modelu jest ponownie konwertowane na jednostki inżynierskie, przez „denormalizację” wyjścia.

Jeżeli perceptron wykorzystuje funkcje sigmoidalną, to wartość normalizacji znajduje się w przedziale od 0 do 1. Jeżeli wykorzystuje sigmoidalną funkcję bipolarną (sigmoidalny tangens hiperboliczny – tansig), to wartość normalizacji znajduje się w przedziale od -1 do 1. Zakres jednostki inżynierskiej każdej zmiennej procesowej jest skalowany do granic normalizujących.

Uczenie. Jak pamiętamy z pierwszej części artykułu, perceptron do obliczania wartości swojej odpowiedzi wykorzystuje wartości wag i obciążenia. Wyniki końcowe są generowane w iteracyjnym procesie propagacji wstecznej. Podczas uczenia modelu wartości wag i obciążenia są dostrajane tak, aby zminimalizować sumę kwadratów odchyleń regresyjnych (Sum of

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (24)

Square Errors – SSE) pomiędzy funkcją docelową a modelem.

Algorytmy uczenia, które wykorzystują standardowe metody optymalizacji, odnajdują najlepszą ścieżkę do globalnych wartości minimalnych sumy kwadratów błędów SSE. Jednak od czasu do czasu odnajdują lokalne minimum i się zatrzymują. Jest to spowodowane losowym ustawianiem wartości wag i obciążenia poniżej funkcji oraz ścieżką wybraną przez algorytmy optymalizacji. Jeśli algorytm natrafi na lokalne minimum, model wykaże słabą korelację z celem i sesja uczenia musi być powtórzona.

Wczesne zatrzymanie. Taką nazwą określana jest strategia wyjścia z cyklu uczenia, która w zamierzeniu ma pozwolić na optymalne zredukowanie wartości sumy SSE z danych użytych do nauki, przy jednoczesnym utrzymywaniu odporności modelu na zakłócenia i zapobieganiu przetrenowaniu.

Regulacja. Jest to technika dokonująca „ukarania” wag, które stają się duże podczas uczenia sieci. Chociaż ma swoje zalety, niekiedy preferowane jest wczesne zatrzymanie jako środek poprawiania odporności sieci na zakłócenia.

Walidacja. Stanowi ona najważniejszy i końcowy etap procesu potwierdzania, że model będzie działał zgodnie z oczekiwaniami. Podzbiór walidacyjny pozostaje niezależny od cyklu uczenia i jest używany do generowania wykresu walidacyjnego. Jeśli po inspekcji model jest w fazie i w granicach bliskiej aproksymacji celu, to może być uznany za dobry. Krzywa walidacyjna stanowi ostatnią część raportu z uczenia.

Raport z uczenia. Należy je generować dla wszystkich modeli. Taki raport powinien zawierać zbiór rekordów danych, architekturę sieci neuronowej, końcowy wykres wyników uczenia oraz redukcję wartości sumy SSE przypadającą na iterację, dla celów regulacji podzbiorów: uczenia i testowego.

Analiza uczenia. Model i cel powinny być w fazie, wykazywać mały błąd i wysoką korelację. Krzywe regresji powinny pokazać dobrą zależność pomiędzy modelem a celem. Jeżeli model nie jest w fazie z celem lub wykazuje duży błąd, powinien być poddany ponownemu uczeniu, zaczynając od losowego parsowania zbioru danych do uczenia. Jeżeli nadal pojawiają się kiepskie wyniki uczenia, to należy zwiększyć liczbę neuronów w warstwie ukrytej i/lub ponownie przeanalizować wybór zmiennej procesowej – jak opisano to w pierwszej części artykułu (wybór zbioru danych).

Wdrażanie modelu sieci neuronowej

Rozważania na temat wdrażania sieci neuronowej w aplikacji przemysłowej obejmują:

-> konfigurację sieci neuronowej,

-> kontrolę jakości wejść,

-> walidację przestrzeni sterowania,

-> zaplanowanie alternatywnej strategii sterowania/pomiarów,

-> odpowiedni interfejs użytkownika.

Algorytm. Większość platform sterowania wyposażono w zestaw instrukcji do zaprogramowania algorytmu sieci neuronowej. Liczba neuronów w sieci jest ustanowiona podczas uczenia, a liczbę pojedynczych neuronów w warstwie ukrytej można obliczyć z równania 1, gdzie P jest wektorem wejściowym. Każdy z neuronów warstwy ukrytej wytwarza wielkość wyjściową, która jest elementem A w równaniu 2 dla warstwy wyjściowej. Wynik równania 2 jest modelem zmiennej docelowej.

Równanie 1:

Fsigmoidalna = (P · W1,nT + obciążenie1,n) = an

Równanie 2:

Fliniowa=(A · W2T + obciążenie2) =
= Wyjście modelu

Kontrola jakości – wejść. Działanie każdego modelu zależy od wiarygodnych i dokładnych danych wejściowych. Jednak na nieszczęście sieci neuronowe mogą gromadzić w sobie niedokładne, zniekształcone lub obciążone błędem dane wejściowe tak długo, jak tylko są one powtarzalne, zaś model jest uczony za pomocą takich nieprawidłowych danych. Wynika z tego, że wszystkie wejścia powinny być skalibrowane przed podaniem zbioru danych do uczenia, aby ustanowić znany punkt odniesienia. Podczas działania wszystkie wejścia modelu sieci neuronowej powinny być walidowane przez system sterowania jako mające dobrą jakość.

Testowanie przestrzeni sterowania. W modelu operacyjnym musi być wykonany test, który udowodni, że wejścia znajdują się w zwalidowanej przestrzeni sterowania. Przypomnijmy z części pierwszej artykułu (przestrzeń sterowania), że model wykazuje odpowiednią „wiedzę” w przestrzeni sterowania tylko wtedy, gdy został wcześniej nauczony. Skuteczną metodą testowania jest wykorzystanie zbioru centroidalnych wektorów punktowych (centroid point vector) z tolerancjami. Centroidy i ich tolerancje są generowane z rozkładu wektora punktowego.

Alternatywne strategie sterowania/pomiarów

Przypomnijmy, że zwalidowana przestrzeń sterowania może doprowadzić do niezwalidowanego wektora punktowego znajdującego się poza przestrzenią sterowania. Jeżeli wejściowy wektor punktowy znajduje się poza zwalidowaną przestrzenią sterowania, to należy mieć plan działania, aby ograniczyć wyniki z modelu nienauczonego. Powinna istnieć jakaś alternatywna strategia sterowania lub pomiarów. Rysunek 2 pokazuje modelową, podstawową strategię układu sterowania, który – jeśli znajduje się poza swoją przestrzenią sterowania – alarmuje operatora i automatycznie dokonuje przełączenia na alternatywny algorytm sterowania. Przełączenie to może być także pozostawione uznaniu operatora, jeżeli praca układu jest do zaakceptowania. Dzieje się tak, ponieważ wpływ błędów wejściowych na model jest skutecznie ograniczany przez funkcje przejścia warstwy ukrytej.

Interfejs operatora

Zaleca się, aby interfejs operatorski człowiek-maszyna (HMI) miał takie funkcje, jak:

-> wyświetlanie wartości wyjściowej modelu,

-> ogólna sygnalizacja alarmowa dla przestrzeni sterowania,

-> indywidualny alarm źródłowy (first out alarm) dla każdego wejścia,

-> praca w trybie ręcznym,

-> możliwość wyboru alternatywnej strategii dla wartości wyjściowej.

Przy użyciu interfejsu przyrządu wirtualnego alarm jest sygnalizowany na panelu czołowym HMI (rys. 3a), pokazując, które wejście spowodowało problem. Transfer staje się możliwy w przypadku, gdy operator wybierze strategię alternatywną. Dostępny jest tryb ręczny w celu zapamiętania ostatniej wartości (funkcja hold). Sterownik wykorzystujący technologię MIMO (multiple input/multiple output – wiele wejść/wiele wyjść), przedstawiony na rys. 3b, jest podobny, ale pokazuje trendy zmiennych sterowania i manipulowanych. Zaleca się wykorzystanie oddzielnego ekranu konfiguracyjnego do wprowadzania ograniczeń i innych ustawień alarmów.

Wykorzystywanie sieci neuronowych

W wielu aplikacjach sterowania procesem technologicznym architektura sieci neuronowej aproksymującej realizowaną funkcję jest prosta i działa dobrze, modelując procesy przemysłowe. Sieci neuronowe muszą być uczone przy użyciu najlepszych zbiorów danych otrzymanych z testów parametrycznych. Użytkownik wybiera docelową zmienną procesową, która ma być modelowana, i konstruuje zbiór danych do uczenia, aby pokryć jej zakres i funkcję. Ten zbiór danych zawiera zestaw danych ze związanych ze sobą wejść, które korelują z celem. Wejścia użyte do uczenia definiują przestrzeń sterowania sieci neuronowej.

Wszystkie rekordy zestawów danych mają znaczniki czasowe, wraz z czasem przechwytu docelowej wartości odniesienia. Zbiory danych są przywiązane do konfiguracji sprzętu w czasie akwizycji danych. Prawidłowy wybór wejść modelu jest ważny dla zwiększenia odporności modelu, eliminacji zakłóceń i redukcji kosztów. Przed akwizycją danych powinna być wykonana kompletna kalibracja wszystkich wejść, aby ustanowić punkt odniesienia.

Po utworzeniu zbioru zebranych danych musi być on parsowany na trzy podzbiory: uczenia, testowy i walidacyjny. Uczenie sieci neuronowej obejmuje propagację wsteczną błędu stanowiącego różnicę pomiędzy wartością wyjściową modelu a wartością docelową. Uczenie jest iteracyjnym procesem propagacji wstecznej, który wymaga strategii dla promowania odporności na zakłócenia i walidacji. Wartości wagi i obciążenia dla każdego neuronu są dostarczane przez proces uczenia. Raport walidacyjny powinien zostać przeanalizowany przed wdrożeniem modelu na platformie sterowania – powinien on również pokazać docelową wartość odniesienia będącą w fazie z modelem, przy małej wartości błędu.

Wiele programów do uczenia sieci neuronowych działa na komputerach typu desktop. Dla większości platform sterowania przewidziano zestaw instrukcji niezbędnych do skonfigurowania modelu sieci neuronowej. Tam, gdzie to możliwe, kodowanie neuronów na platformie sterowania powinno być wykonywane w podprogramach (subroutine), umożliwiając ponowne wykorzystanie kodu w przyszłych modelach. W modelach operacyjnych wejścia powinny być sprawdzane pod względem jakości i zwalidowanej przestrzeni sterowania. Jeśli wejścia znajdują się poza zwalidowaną przestrzenią sterowania, należy rozważyć strategię alternatywną.

Interfejs HMI powinien pokazywać wyjście i wejścia modelu, alarmy, punkty nastaw, wybór trybu sterowania – automatyczny/ręczny oraz wybór strategii – normalna/alternatywna. Trendy i logika first out są wartościowe dla właściwej świadomości procedur i diagnostyki operacyjnej. Zalecany jest oddzielny ekran konfiguracyjny do wprowadzania ograniczeń, alarmów i wartości granicznych.

Autor: Jimmy W. Key jest inżynierem, prezesem i właścicielem firmy Process2Control LLC.

Tekst pochodzi z nr 4/2017 magazynu "Control Engineering". Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.


Podobne artykuły

Przeczytaj także

Trzecia edycja konkursu „Liderzy inżynierii < 40” rozstrzygnięta
Znamy laureatów trzeciej odsłony polskiej edycji konkursu „Engineering Leaders under 40”, którego celem jest wyróżnienie specjalistów z branży produkcyjnej, którzy nie ukończyli jeszcze 40. roku... więcej »
Badanie rynku: Integracja systemów we własnym zakresie
Pięć wniosków z redakcyjnej ankiety Czterech na dziesięciu respondentów ankiety przeprowadzonej przez Control Engineering realizuje wszystkie projekty integracji systemów samodzielnie,... więcej »
Dynamiczna symulacja w projektowaniu układów sterowania
Zastosowanie wielofunkcyjnej symulacji dynamicznej jako standardu projektowego może pomóc w wizualizacji interakcji sterowania i jego wstępnej regulacji, jak również w radzeniu sobie... więcej »
Przemysł w kosmosie to kwestia czasu
Produkty z oznaczeniem „Made in Space” mogą trafić na rynek w ciągu zaledwie dekady. Przemysł w przestrzeni kosmicznej opuścił sferę marzeń i na naszych oczach staje się rzeczywistością. Stany... więcej »
Oprogramowanie i tagi SCADA
Podróż do wnętrza fabryki (część 2) Po zainstalowaniu oprogramowania do sterowania procesami technologicznymi oraz akwizycji danych (SCADA), aby w pełni wykorzystać ten system informatyczny,... więcej »
Kolejna Gazela Biznesu dla KUKA Roboter
Niedawno rozstrzygnięty został plebiscyt „Gazele Biznesu“. Wyróżnienie co roku otrzymują najprężniej rozwijające się firmy z wielu sektorów przemysłu. W zestawieniu nie mogło zabraknąć firmy KUKA –... więcej »
 
Aktualne wydanie

Zobacz także

  •   Wydarzenia  
  •   Katalog  

Wydarzenia

Technovation Forum
2018-03-14 - 2018-03-15
Miejsce: Bydgoszcz
Konferencja Pharma 4.0 2018
2018-03-14 - 2018-03-15
Miejsce: Warszawa
AUTOMATICON Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów
2018-03-20 - 2018-03-23
Miejsce: Warszawa
PRZEMYSŁ 4.0
2018-04-10 - 2018-04-10
Miejsce: Warszawa
Hannover Messe
2018-04-23 - 2018-04-27
Miejsce: Niemcy

Katalog

Turck sp. z o.o.
Turck sp. z o.o.
Wrocławska 115
45-836 Opole
tel. 77 443 48 00

zobacz wszystkie
SONDA


tak
nie
nie wiem


Wydania specjalne


Profesjonalne Tłumaczenia Techniczne
O wydawnictwie   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Darmowa prenumerata   |   RSS   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2018 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce