REGULAMIN

Konkursu „Liderzy inżynierii poniżej czterdziestki” magazynów „Control Engineering Polska”  i „Inżynieria & Utrzymanie Ruchu”

 

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Liderzy inżynierii poniżej czterdziestki” jest Wydawca czasopism „Control Engineering Polska” i „Inżynieria & Utrzymanie Ruchu” firma Wydawnictwo Trade Media International Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Przemysława Gintrowskiego 30 lok. 413A, 02-697 w Warszawie zwanego w dalszej części umowy WTMI.

2. Nagroda Konkursu „Liderzy inżynierii poniżej czterdziestki” przeznaczona jest dla specjalistów z branży produkcyjnej, którzy spełniają kryteria opisane w niniejszym Regulaminie.

3. WTMI może opublikować zgłoszenia zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie.

4. Po złożeniu kandydatury nie można dokonać zmian.

5. WTMI zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu.

 

§ 2
Zasady Uczestnictwa

 

1. Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem formularza internetowego. Wiadomości e-mail nie będą akceptowane. Zgłoszenia nie są objęte żadnymi opłatami.

2. Jedna osoba może być zgłoszona tylko raz. Nie ponosimy odpowiedzialności za spóźnione, utracone, uszkodzone, niekompletne, nieczytelne lub nieprawidłowe wpisy.

3. Przekazane informacje muszą być prawdziwe.

4. Zwycięzcy z wcześniejszych edycji nie mogą brać udziału. Poprzedni uczestnicy kwalifikują się do ponownego udziału w konkursie, jeżeli spełniają pozostałe kryteria.

5. Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat i nie mieć więcej niż 40 lat (w dniu 31 grudnia 2018 r.).

6. Nominacje online muszą być wypełnione zgodnie z regulaminem i nadesłane do 31 stycznia 2019 roku.

7.Uczestnikiem konkursu może zostać tylko osoba, która jest odpowiedzialna za zakup, lub dobór parametrów technicznych, produktów albo systemów z następujących branży:

o Urządzenia analityczne, sprzęt do testów i kalibracji

o Komputery

o Robotyka

o Panele sterujące, moduły alarmowe lub rozgłoszeniowe

o Systemy sterowania (DCS, komputerowe)

o Sterowniki i regulatory

o Urządzenia akwizycji danych, rejestratory i plotery

o Czujniki dyskretne (w tym bliskości, fotoelektryczne)

o Silniki elektryczne i sterowniki napędów

o Urządzenia i systemy elektryczne, w tym oświetlenia i dystrybucji energii (z wyjątkiem silników)

o Systemy wbudowane

o Obudowy

o Instalacje hydrauliczne, w tym rurociągi, zawory i armatury

o Urządzenia i systemy grzewcze (w tym systemy parowe lub paliwa przemysłowe)

o Interfejsy operatorskie HMI

o Produkty lub systemy I/O

o Przemysłowe urządzenia lub systemy sterujące (w tym kontroli procesu)

o Przyrządy (pomiarowe, czujniki, moduły wskaźników i rejestratorów)

o Smary lub urządzenia i systemy smarowania

o Konserwacja sprzętu, dostawy materiałów eksploatacyjnych i serwisowych (w tym narzędzia do konserwacji lub spawania)

o Sprzęt lub systemy wykorzystywane w przeładunku, przenoszeniu materiałów (w tym sprzęt do automatycznej identyfikacji, roboty)

o Systemy sterowania urządzeniami ruchomymi (w tym roboty)

o Silniki i napędy (włączając rozruszniki, urządzenia ochrony)

o Łączność sieciowa, złącza, przewody lub kable

o Farby i powłoki ochronne

o Oprogramowanie wspierające pracę zakładu (w tym CMMS, EAM, ERP, CAD lub inne programy)

o Sterowniki PLC

o Systemy zasilania lub dostaw mediów

o Urządzenia lub systemy do transmisji mocy (w tym hydraulika siłowa lub układy mechaniczne)

o Sprzęt lub systemy predykcji w utrzymaniu ruchu (w tym układy analizy drgań w podczerwieni, analiza smaru, itp.)

o Czujniki parametrów procesowych lub przekaźniki (w tym przepływu, ciśnienia, temperatury, poziomu)

o Pompy lub sprężarki

o Przekaźniki, przełączniki i regulatory czasowe

o Bezpieczeństwo procesów lub systemów maszynowych

o Systemy i urządzenia bezpieczeństwa lub ochrony przeciwpożarowej

o Oprogramowanie (HMI, SCADA, MES, Batch, Historian, projektowe, inne)

o Zawory, siłowniki i pozycjonery

o Systemy wizyjne

o Sieci bezprzewodowe, RFID

o Sieci bezprzewodowe / urządzenia głosowe / urządzenia lub systemy obsługi danych

Produkty i systemy związane z koncepcją „Przemysł 4.0”

 

§ 3
Kryteria oceny

 

1. Najlepsi inżynierowie poniżej 40 roku życia będą oceniani przez Redakcję na podstawie następujących kryteriów:

o Wpływ na wyniki finansowe oraz innowacyjność firm, w których byli lub są nadal zatrudnieni

o Zakres odpowiedzialności w stosunku do wieku

o Kompetencje w zakresie inżynierii

o Opinie współpracowników, szefów, kolegów

o Zainteresowania i hobby związane lub niezwiązane z inżynierią

o Działalność na rzecz swojej społeczności, osób biednych itp.

2. Decyzja Redakcji jest nieodwołalna. Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w terminie do 7 lutego 2019 roku.

§ 4
Zwycięzcy

 

1. Zwycięzcy proszeni są o przesłanie swojego zdjęcia w jakości do druku.

2. Wydawnictwo Trade Media International zastrzega sobie prawo do publikowania, wyświetlania, digitalizacji, przekazywania, odtwarzania i, jeśli jest to wymagane, dla celów składu, modyfikowania i zmiany formatu dla każdej przesłanej fotografii, ilustracji, grafiki, innych zdjęć oraz odnoszący się tekstów.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach magazynów „Control Engineering Polska” oraz „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu”, a także na ich portalach. Informacja pojawi się również w e-newsletterach „Control Engineering Polska” oraz „Inżynierii i Utrzymania Ruchu”.

4. Zwycięzcy zgadzają się, aby wydawnictwo wykorzystało ich dane i informacje biograficzne w reklamie i promocji we wszystkich mediach bez wynagrodzenia z wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezgodne z prawem.

 

§ 5
Postanowienia końcowe

 

1.     Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z tym, że każdy z uczestników zgadza się z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2.     Na pytania dotyczące konkursu odpowiedzi udziela redakcja „Control Engineering Polska” oraz „Inżynieria & Utrzymania Ruchu”.

3.     Wszelkie kwestie związane z interpretacją oraz zastosowaniem niniejszego Regulaminu będą wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora: 

Wydawnictwo Trade Media International
ul. Przemysława Gintrowskiego 30 lok. 413A
02-697 Warszawa
tel. +48 22 852 44 15
e-mail: konkursy@trademedia.us

 

Rejestracja